Home     Xml Feed        Contact us
ĉ

  RSS Feeds   Add to favorites
  Make us home page
Online Data Entry Jobs
Free Newsletter
Subscribe to newsletter
Product Image
Categories
Business
Opportunities
E-Commerce
Accounting
Cooperatives
Wholesale Trade
Retail Trade
Real Estate
Beauty
Fitness
Environment
Energy
Automotive
Directories
Regional
Science
Economic
Niche Market
Computers
Meditation
Shopping


Sprzeda_ Dzia_ki Podatek
Author: Isobel Donohue
Website: http://deel.co/o0l3
Added: Wed, 07 Aug 2013 16:59:14 -0500
Category: Computers
Printable version | Email | Bookmark

Obywatel ma mo_liwo__ by uj__ ulg_ od przychodu zap_aconych sk_adek na ZUS. P_atnik podatku od dochodu od z tytu_u rent i emerytur, umów zlece_, wynagrodze_, umów o dzie_o, do ko_ca lutego kolejnego roku po roku fiskalnym przekazuje osobom informacje PIT-11 albo PIT-11A, lub na _yczenie PIT-40A albo PIT-40. PIT-38 to zeznanie, jakie sk_adaj_ osoby, które zyska_y dochody kapita_owe, np. ze zbycia instrumentów pochodnych, obligacji, akcji, udzia_ów i innych papierów warto_ciowych. Zarobek ze zbycia maj_tno_ci ulega opodatkowaniu podatkiem rycza_towym – dziewi_tna_cie % od bazy opodatkowania. Stawka daniny publicznej nie zale_y od tego, jakie inne przychody pozyskuje rozliczaj_cy zbycie rzeczy nieruchomej. Przekazywanie Pitów poprzez sie_ globaln_ wydaje si_ by_ bardzo trudn_ spraw_, ale tak rzeczywi_cie to nic niezwykle ci__kiego. Oprogramowanie PITy 2013 umo_liwia otrzymanie nadp_aconych podatków, oprogramowanie automatycznie odlicza maksymalne warto_ci mo_liwych do u_ycia ulg, a Ty jeste_ szcz__liwy z naprawd_ wysokich zwrotu podatku. Pit 36 pos_a_ nale_y wykazuj_c nale_ny zrycza_towany podatek od zysku, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (kapita_y pieni__ne, zarobki obcokrajowców, pozosta_e _ród_a), ale wy__cznie je_eli taksa ta nie zosta_a potr_cona przez p_atnika. pit 39 obja_nienia (deel.co) pit 36 nale_y przes_a_ posiadaj_c _ród_a dochodów z innych _róde_, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od jakich ani zatrudniaj_cy, ani podatnik w ci_gu roku podatkowego nie by_ zobligowany do wp_acania wp_at. Zarobek ze sprzeda_y posiad_o_ci jest obj_ty opodatkowaniem podatkiem zrycza_towanym – dziewi_tna_cie procent od podstawy obj_cia opodatkowaniem. Stawka daniny publicznej nie jest zale_ny od tego, jakie nadto przychody zdobywa rozliczaj_cy odp_atne zbycie nieruchomo_ci. Je_li bierzesz si_ za wype_nianie deklaracji PIT w roku 2014 to musisz wiedzie_, _e nie jest to _atwa sprawa, paragrafy podatkowe s_ zawik_ane, dlatego te_ najskuteczniej jest mie_.

View all Isobel Donohue's articles


About the Author:


If you are you looking for more information about pit 39 obja_nienia (deel.co) check out http://deel.co/o0l3

More Computers articles


> Articles Search:

Search database!

> Recent Articles:Product Image

Terms of Use PrivacyPolicy

Copyright ĉ. All Rights Reserved.