Home     Xml Feed        Contact us
ĉ

  RSS Feeds   Add to favorites
  Make us home page
Online Data Entry Jobs
Free Newsletter
Subscribe to newsletter
Product Image
Categories
Business
Opportunities
E-Commerce
Accounting
Cooperatives
Wholesale Trade
Retail Trade
Real Estate
Beauty
Fitness
Environment
Energy
Automotive
Directories
Regional
Science
Economic
Niche Market
Computers
Meditation
Shopping


Rozliczanie Pit 2013
Author: Amado Becnel
Website: http://pity2014Rok.pl/y/pity-2013.php
Added: Sun, 11 Aug 2013 10:00:06 -0500
Category: Computers
Printable version | Email | Bookmark

P_ac_cy podatek zrycza_towany mog_ potr_ca_ sk_adki na ZUS, ulg_ abolicyjn_, sk_adki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia i ulgi. Sprzeda_ nieruchomo_ci nie niesie potrzeby wp_aty zaliczki na podatek w toku roku podatkowego. Podatek p_aci si_ do 30 kwietnia 2013 r. Do tej daty trzeba dodatkowo z_o_y_ druk PIT PIT 39. W deklaracjach PIT damy rad_ potr_ca_ wp_acone sk_adki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie spo_eczne. pit online 2013 z odj_cia sk_adek ZUS ma opcj_ zastosowa_ przedsi_biorca rozliczaj_cy si_ wed_ug zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, rycza_tem ewidencjonowanym. W wypadku rozliczania si_ wespó_ z ma__onk_ lub jako osoba wychowuj_ca samotnie dziecko, mo_e si_ zdarzy_, _e jeden z ma__onków mo_e sk_ada_ Pit-37 (na przyk_ad z umowy o prac_), a drugie musi korzysta_ z Pit 36 (np. dzia_alno__ gospodarcza). W owym wypadku rozliczenia si_ wspólnie dokona_ nale_y na PIT-36. Stworzenie druku PIT dla dochodów z poza kraju jest skomplikowan_ spraw_, dlatego wskazane jest w owym przypadku zleci_ wytworzenie druku PIT u profesjonalisty, na przyk_ad u rewidenta. Korzystaj_c z Kreatora PIT nie ma wymogu aby_ si_ zna_ na rozliczaniu formularzy PIT, kreator PIT ca_kiem samodzielnie rozliczy odpowiedni druk PIT. PIT 36L dostarcz_ jedynie Panu lub Pani prowadz_cy dzia_alno__ gospodarcz_, jacy nie pó_niej ni_ do dnia 20 stycznia 2014 r. donie_li do Urz_du Finansowego powiadomienie, _e chc_ zlicza_ taks_ w postaci liniowej. U osób zbywaj_cych posesj_ zakupion_ z postawionym potem na niej obiektem (na przyk_ad domem), dat_ kupienia jest data kupna gruntu, a nie data wydania do korzystania pobudowanego budynku. Obywatel ma mo_liwo__ by zastosowa_ odliczenie od przychodu op_aconych sk_adek Zusowskich. Metoda obliczania przychodów z zagranicy zale_y od kraju, w którym _wiadczyli_my prac_, nasz software PIT 2013 zawiera baz_ danych, dzi_ki jakiej sam potrafi wybra_ w_a_ciw_ metod_ rozliczania przychodu zagranicznego, nie musisz wiedzie_ jaki sposób unikania dwukrotnego.

View all Amado Becnel's articles


About the Author:
There is nothing to write about me I think.

Here is more on pit online 2013 look at pity2014Rok.pl/y/pity-2013.php

More Computers articles


> Articles Search:

Search database!

> Recent Articles:Product Image

Terms of Use PrivacyPolicy

Copyright ĉ. All Rights Reserved.