Home     Xml Feed        Contact us
ĉ

  RSS Feeds   Add to favorites
  Make us home page
Online Data Entry Jobs
Free Newsletter
Subscribe to newsletter
Product Image
Categories
Business
Opportunities
E-Commerce
Accounting
Cooperatives
Wholesale Trade
Retail Trade
Real Estate
Beauty
Fitness
Environment
Energy
Automotive
Directories
Regional
Science
Economic
Niche Market
Computers
Meditation
Shopping


Pit 2013 Rozliczenie
Author: Jared Bales
Website: http://people.insiderater.com/members/pearlferg/activity/149645
Added: Mon, 19 Aug 2013 02:04:08 -0500
Category: Computers
Printable version | Email | Bookmark

Podatnik osi_gaj_cy dochody z wynajmu nie profesjonalnego wysy_a PIT-28, gdy powiadomi_ do 20 dnia miesi_ca nast_pnego po miesi_cu otrzymania pocz_tkowego zysku z tytu_u dzier_awy, podnajmu, najmu, poddzier_awy oraz umów o analogicznym kszta_cie - w przypadku pocz_tkowego dochodu w grudniu, informacj_ musimy dostarczy_ do ko_ca roku. Zeznanie roczne PIT 38 u_ytkowany jest przez obywateli prywatnie sprzedaj_cych wk_ady w spó_kach lub zajmuj_cych si_ kupnem i sprzeda__ warto_ciowych papierów. pity 2013 PIT-28 wysy_aj_ osoby, jakie w poprzednim roku podatkowym otrzymywali zarobki z w_asnej firmy lub najmu i wybrali jako sposób liczenia podatku rycza_t od przychodów. Podatnik jest w stanie odlicza_ w PIT 36L wy__cznie sk_adki na ubezpieczenie zdrowotne, przekaza_ jeden procent podatku na rzecz OPP, sk_adki na ZUS, ulg_ abolicyjn_. Dostawa rzeczy nieruchomej nabytej lub wybudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje si_ w dodatkowej rubryce deklaracji, któr_ sk_ada si_ w zwi_zku z osi_ganymi przychodami, a gdy osoba w danym roku innych przychodów nie osi_ga – na Pit 36. Je_eli w ci_gu roku osoba przekroczy_a przychody z dzia_alno_ci w warto_ci 150.000 euro – za dany rok wysy_a Pit 28, a za rok pó_niejszy nie mo_e rachowa_ podatku dochodowego wed_ug zasad rycza_tu ewidencjonowanego. Zeznanie roczne Pit-38 dotyczy obywateli prywatnie sprzedaj_cych udzia_y w biznesach albo fascynuj_cych si_ obrotem warto_ciowymi papierami. Je_eli chcesz utworzy_ w_asny PIT sprawnie i ekspresowo to nale_a_oby by zainteresowa_ si_ najlepszym darmowym programem PIT 2014. Pit 37 rozliczaj_ osoby, jakie osi_gaj_ przychody, od jakich zaliczki na podatek od dochodu odlicza p_atnik, np. z umowy o prac_, umow_ zlecenia, z emerytury albo renty. Gdy obywatel w czasie roku traci przywilej opodatkowania podatkiem liniowym – gdy uzyska z w_asnej dzia_alno_ci zarobki z tytu_u us_ug, odpowiadaj_cych czynno_ciom, które osoba albo co najmniej jeden ze udzia_owców jednostki dzia_a_ lub dzia_a w roku fiskalnym na rzecz.

View all Jared Bales's articles


About the Author:
My name is Jared from Roma doing my final year engineering in Continuing Education and Summer Sessions. I did my schooling, secured 92% and hope to find someone with same interests in Slot Car Racing.

Here is more info regarding pity 2013 look at http://people.insiderater.com/members/pearlferg/activity/149645

More Computers articles


> Articles Search:

Search database!

> Recent Articles:Product Image

Terms of Use PrivacyPolicy

Copyright ĉ. All Rights Reserved.